Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

Doradztwo zawodowe - studia podyplomowe trzysemestralne dla nauczycieli realizowane przez Internet (kwalifikacyjne)

Szanowni Państwo!

Studia podyplomowe realizowane przez Internet realizujemy z powodzeniem od 2006 roku.

Z naszej ofert skorzystało już kilkaset osób. Zachęcamy do podjęcia tej, jakże wygodnej formy kształcenia.

Ponieważ studia w systemie e-learning są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie stacjonarnym, absolwenci otrzymują takie same świadectwa.

Proponowane studia podyplomowe są zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 207, poz. 2110). Zakres przygotowania merytorycznego jest zgodny z zakresem zadań doradcy zawodowego określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 11, poz. 114)

Oczywistymi korzyściami e-learningu są: optymalizacja czasu i oszczędność środków finansowych. Ucząc się nie tracisz czasu i pieniędzy na częsty dojazd, ani nie musisz stawiać się na określoną godzinę w wyznaczonym miejscu. Do nauki zabierasz się wtedy, kiedy sam uznasz, że jest na to dobry moment i przerabiasz materiał we własnym tempie.

Wykładowcy

Prof. Andrzej Lipczyński, Prof. Piotr Jan Francuz, Dr Magdalena Maria Wiśniowiecka, Dr Emilia Żerel, Dr Małgorzata Janina Jedynak, Dr Justyna Anna Szulich – Kałuża, Dr Anna Barbara Skiert, Dr Monika Piątek, Mgr Zbigniew Stanisław Husak, Mgr Ewelina Anna Rubaj-Wiater, Mgr Monika Mikołajewska, Mgr Mirosław Adam Bernat

Cel studiów

Poprzez odbycie trzysemestralnych studiów, praktykę i staż oraz pomyślnie złożony egzamin końcowy słuchacze powinni zrealizować ogólne cele programowe:

Cele ogólne

 1. Ukształtowanie podstaw teoretycznych oraz zrozumienie istoty poradnictwa zawodowego;
 2. Ukształtowanie podstaw lub udoskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie doradztwa zawodowego;
 3. Zrozumienie charakterystycznych dla zawodów problemów, zagadnień i dylematów etycznych;
 4. Ukształtowanie indywidualnych umiejętności doradczych;
 5. Ukształtowanie umiejętności ułatwiających pracę grupową, zrozumienie zachowań grupowych;
 6. Zrozumienie zasad rozwoju zawodowego i psychologii wyboru życiowej drogi zawodowej (kariery);
 7. Opanowanie umiejętności związanych z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego oraz opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej;
 8. Zdobycie i rozwinięcie pod kierunkiem nauczycieli doświadczenia zawodowego;
 9. Pogłębianie lub osiągnięcie osobistego i zawodowego rozwoju;
 10. Ukształtowanie umiejętności wchodzenia we właściwe interakcje z młodzieżą i z dorosłymi.

Adresat studiów

Studia te są skierowane do osób zatrudnionych w szkołach/placówkach - absolwenci studiów wyższych zawodowych lub magisterskich posiadający przygotowanie pedagogiczne. Studia te przygotowują do:

 • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielania informacji w tym zakresie,
 • wspierania innych nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

Warunki przyjęcia

Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni zostają kandydaci, którzy dostarczą:

 1. wypełniony wniosek rekrutacyjny - do pobrania ze strony www Uczelni;
 2. odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
 3. 3 zdjęcia legitymacyjne;
 4. ksero dowodu osobistego;
 5. dowodu uiszczenia opłaty wpisowego.

W przypadku uzyskania możliwości zrefundowania kosztów studiów przez różne instytucje samorządowe, gospodarcze i terytorialne lub resortowe i społeczne w danym regionie, należy przedłożyć stosowny dokument.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć (można wysłać komplet dokumentów pocztą) w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 tel. (81) 441 33 11 pokój 227, w soboty 8-14. Termin składania dokumentów od 12 grudnia 2013 r. do 15 marca 2014 r.

Szczegółowe warunki rekrutacji

Metody kształcenia

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Studenci otrzymują podręcznik multimedialny na dysku CD-ROM. Każdy student podczas trwania studiów ma zagwarantowaną opiekę ze strony nauczyciela prowadzącego przedmiot. Dzięki wykorzystaniu istniejących w sieci Internet narzędzi - stron WWW, e-mail, itp. - opiekun prowadzący przedmiot stymuluje proces dydaktyczny.

Prowadzący przedmiot pomaga studentowi w przyswojeniu materiału udzielając wyjaśnień, sprawdza postępy w nauce. Jest również osobą odpowiedzialną za kreatywne ustosunkowanie studenta do przekazywanych w ramach przedmiotu treści merytorycznych.

Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzamin składany jest na uczelni po zakończeniu półsemestru, w trakcie sobotniego lub niedzielnego, kilkugodzinnego zjazdu egzaminacyjnego.

Przewiduje się 6 zjazdów egzaminacyjnych w trakcie trwania studiów i jeden zjazd na egzamin końcowy.

Program kształcenia

Wykaz przedmiotów realizowanych na trzysemestralnych studiach podyplomowych przez Internet
NAZWA PRZEDMIOTU SEMESTR LICZBA GODZIN FORMA ZALICZENIA
I II III
W Ćw W Ćw W Ćw
1. Struktura doradztwa zawodowego w Polsce i za granicą 10 10         20 egzamin
2. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowanie zdrowotne 15 5         20 egzamin
3. Psychologia zdrowia i stresu zawodowego 10 10         20 egzamin
4. Wybrane problemy psychologii komunikacji i zarządzania personelem 10 10         20 egzamin
5. Zawodoznawstwo 10 5         15 egzamin
6. Socjologia edukacji i moralności 10           10 egzamin
7. Doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych 10           10 egzamin
8. Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych 10           10 egzamin
9. Psychologia rozwoju człowieka     10 5     15 egzamin
10. Poradnictwo psychologiczno–pedagogiczne i zawodowe dla dzieci i młodzieży     10 5     15 egzamin
11. Metodologia badań w doradztwie zawodowym     10 5     15 egzamin
12. Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego     10 5   15 zaliczenie
13. Informatyka-komputerowy system wspomagania doradcy zawodowego     10 5     15 zaliczenie
14. Wybrane zagadnienia z prawa i z etyki doradztwa zawodowego     10 5     15 zaliczenie
15. Komunikacja interpersonalna, charakterologia i autoprezentacja (Psychologia komunikacji)     10 5     15 egzamin
16. Planowanie kariery zawodowej           10 10 zaliczenie
17. Umiejętności diagnostyczne           10 10 zaliczenie
18. Transnacjonalne poradnictwo zawodowe         10   10 egzamin
19. Badania - diagnoza indywidualna           20 20 egzamin
20. Praktyka doradcza           60 60 zaliczenie
21. Staż doradczy           60 60 zaliczenie
RAZEM 85 40 70 35 10 160 400  
125 105 170


Harmonogram zajęć
PÓŁSEMESTR PRZEDMIOTY
I Struktura doradztwa zawodowego w Polsce i za granicą
I Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowanie zdrowotne
I Wybrane problemy psychologii komunikacji i zarządzania personelem
I Zawodoznawstwo
II Socjologia edukacji i moralności
II Doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych
II Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych
II Psychologia zdrowia i stresu zawodowego
III Psychologia rozwoju człowieka
III Poradnictwo zawodowe i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży
III Metodologia badań w doradztwie zawodowym
III Metody pracy szkolnego doradcy zawodowego
IV Informatyka - komputerowy system wspomagania doradcy zawodowego
IV Wybrane zagadnienia z prawa i z etyki doradztwa zawodowego
IV Komunikacja interpersonalna, charakterologia i autoprezentacja (Psychologia komunikacji)
V Planowanie kariery zawodowej
V Umiejętności diagnostyczne
VI Transnacjonalne poradnictwo zawodowe
VI Badania - diagnoza indywidualna
VI Praktyka doradcza
VI Staż doradczy

Praktyki

Praktyki uważa się za jedno z najważniejszych działań profesjonalnych, w jakich uczestniczą słuchacze w trakcie realizacji programu studiów. Słuchacze praktykanci otrzymują możliwość syntezy i zastosowania wiedzy uzyskanej w trakcie studiowania i innych zajęć akademickich. Poprzez wymianę doświadczeń zarówno w ramach nadzoru grupowego, jak i indywidualnego, słuchacze mogą doskonalić uprzednio wyuczone i zdobyć nowe umiejętności.

Staż dla słuchaczy doradztwa na poziomie studiów podyplomowych stanowi być może najważniejsze i najpełniejsze doświadczenie zawodowe w całym programie studiów doradczych. Staż ma zapewnić możliwość zastosowania umiejętności i wiedzy zdobytej w warunkach kontrolowanych porównywalnych z warunkami pracy zawodowej wybranego kierunku. Aby zapewnić realizację indywidualnych celów zawodowych słuchacza w trakcie stażu, jego przebieg jest uzgadniany wspólnie przez słuchacza i kierownika praktyk w Uczelni.

Praktyka i staż doradczy będzie polegać na przeprowadzeniu badań empirycznych. Badania będą miały na celu połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką. Każdy ze słuchaczy postawi sobie problem badawczy, hipotezy które będzie mógł realizować w swoich badaniach.

Praktyki i staż doradczy słuchacze będą mogli odbywać w placówkach wybranych przez siebie, w swoim miejscu zamieszkania lub miejscu pracy (Szkoły). O wybranej przez siebie instytucji słuchacz poinformuje Uczelnię. Słuchacz przed przystąpieniem do badań zapozna się z organizacją i strukturą placówki. Czas realizacji praktyki i stażu wynosi łącznie 120 godzin. Na zakończenie praktyki i stażu Słuchacz przedkłada wypełniony druk oświadczenia B (dostępny na Forum.WSNS). Osoby, które pracują w zawodzie doradcy zawodowego, bądź też wykonują zadania związane z kierunkiem studiów - składają druk oświadczenia A (dostępny na Forum.WSNS). Słuchacz przeprowadzone badania przedstawi na egzaminie końcowym.

Warunki ukończenia:

 • udział w zajęciach w formie elektronicznej
 • uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu końcowego oraz z poszczególnych przedmiotów
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

Absolwenci otrzymują

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego - świadectwo nie różni się od świadectw studiów prowadzonych metodą tradycyjną
 • Certyfikat z doradztwa zawodowego
 • Ocena na świadectwie to średnia ocen: z zaliczeń przedmiotów uzyskanych w toku studiów i z egzaminu końcowego.

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
BANK PKO BP S.A.
26 1020 3176 0000 5602 0134 3771

© 2024 wNET

szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

LikesXL

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe lublin Studia podyplomowe lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu